Design Cadeau & Zo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definitie.

 1. Design Cadeau & zo: Design Cadeau & zo gevestigd Voordesingel 23, 2265 EE Leidschendam gevestigd onder KvK-nummer: 84326808
 2. Partijen: Partjien zijn verkoper en koper samen, dit kan zowel een particuliere als zakelijke klant betreffen.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Design Cadeau & zo worden verricht.
 2. Partijen kunnen uitsluitend van de algemene voorwaarden afwijken indien dit voor het tot stand komen van de overeenkomst uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding conform art. 6:217 BW.
 2. De overeenkomst tussen Design Cadeau & zo en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Overeenkomsten eindigen automatisch nadat de levering van een product en/of goed heeft plaatsgevonden.
 3. Design Cadeau & zo behoud zich het recht een overeenkomst te annuleren wanneer het eindresultaat niet naar wens is door bijvoorbeeld een aangeleverde foto van slechte kwaliteit. Uiteraard met restitutie van betaald bedrag.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes.

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden op de website en/of offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele overheidsheffingen.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Prijzen.

 1. Alle kosten die Design Cadeau & zo hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW.
 2. Design Cadeau & zo behoud zich het recht voor om extra kosten, zoals verzendkosten in rekening te brengen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Design Cadeau & zo behoud zich het recht voor om de prijzen van producten en/of diensten aan te passen.

Artikel 6. Betalingen.

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
 2. Koper kan via IDEAL/ Creditcard en/of Paypal betalen, op markten kan dit eventueel per pin of contant. Voor zakelijke klanten kan op verzoek op factuur worden betaald.
 3. Na betaling vind de levering van het product en/of goed plaats, indien klant niet direct in de webshop afrekent vind geen levering van het product en/of goed plaats.
 4. Indien het een zakelijke klant betreft welke de bestelling op factuur heeft besteld, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na levering.
 5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale termijnen. Dat betekent indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Design Cadeau & Zo de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen.

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Design Cadeau & Zo gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Design Cadeau & Zo.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van klant, zijn de vordering van Design Cadeau & Zo op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Design Cadeau & Zo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Design Cadeau & Zo te betalen.

Artikel 8. Herroepingsrecht.

 1. Koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. De termijn begint te lopen van het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen. Hierna heeft de koper nog 14 dagen om het product te retourneren. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties speciaal op maat gemaakt zijn of slechts kort houdbaar zijn.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakken. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wens te behouden. Indien koper besluit gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren in de -voor zover mogelijk- originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9. Oplevering en risico-overgang.

 1. Zodra het gekochte door koper in ontvangst is genomen, gaat het risico van verkoper over op koper.

Artikel 10. Levering.

 1. Alle kosten, zoals verpakkosten, verzendkosten etc, komen voor rekening van koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper te beschikking heeft gesteld.
 3. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 4. Verkoper is gerechtigd de producten en/of goederen in gedeelten te leveren, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Overmacht.

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlang zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportproblemen en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet en verkoper kan niet aan zijn verplichtingen jegens koper voldoen, worden de verplichtingen van verkoper opgeschort zolang hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door koper is betaald.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van de transporteur, bijvoorbeeld in het geval dat leveringen zijn zoek geraakt. Verkoper zal zich wel inspannen om te achterhalen waar de bestelling is gebleven.
 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Artikel 13. Klachtplicht.

 1. Koper is verplicht klachten direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hier passend op te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het product en/of goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14. Garanties.

 1. Verkoper garandeert dat het verkochte overeenkomt met de overeenkomst, dat het zonder gebrek zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik van koper. Deze garantie geld voor een periode van … na ontvangst van het product en/of goed.
 2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruik voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Design Cadeau & zo behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, afbeeldingen, modellen etc. tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Cadeau & zo (laten) kopiëren, aan derde tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden.

 1. Design Cadeau & zo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 17. Toepasselijkheid

 1. Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het Arrondissement waar Design Cadeau & zo is gevestigd is exclusief bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil tussen partijen, tenzij de wet hierin anders voorschrijft.