Design Cadeau & Zo

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Ik vind het belangrijk om u daarom op voorhand uw rechten en plichten kenbaar te maken door middel van deze privacy verklaring.

Artikel 1. Definitie.

 1. Design cadeau & zo: Design cadeau & zo gevestigd te Voordesingel 23, 2262 EE Leidschendam gevestigd onder KvK-nummer: 84326808.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke: verantwoordelijke binnen Design cadeau & zo voor de verwerking van persoonsgegevens is mw. Van Alenburg.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens.

Voor het gebruiken van mijn diensten, producten etc. wordt u gevraagd bepaalde gegevens bij mij achter te laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer

Ik sla deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijder ik deze gegevens direct.

Artikel 3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de diensten waar u gebruik van maakt:

 • Om gebruik te maken van onze diensten, producten etc.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichten.
 • Om onze website te verbeteren.

Artikel 4. Bewaartermijn.

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.
Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Verwerkte (persoons)gegevens worden door Design cadeau & zo maximaal 7 jaar bewaard.

Artikel 5. Inzage, verwijderen, wijzigen, verwijderen en/of klachten.

Voor het inzien, verwijderen, wijzigen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens en/of het indienen van klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u zich wenden bij de verwerkingsverantwoordelijke op emailadres klachten@design- cadeau-en-zo.nl

Om misbruik te voorkomen vraag ik u om u bij een dergelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Hierop dient de pasfoto en het BSN-nummer te worden afgeschermd.

Het verzoek tot inzien, verwijderen, wijzigen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens en/of het indienen van klachten over de verwerking van persoonsgegevens zal binnen een termijn 4 weken worden afgehandeld.

Artikel 6. Cookies.

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Mijn website maakt hiervoor gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst.)

Artikel 7. Autoriteit persoonsgegevens.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en u komt hier niet samen met mij uit, heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor met hen contact opnemen.

Artikel 8. Toepasselijkheid.

 1. Op de privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het Arrondissement waar Design cadeau & zo is gevestigd is exclusief bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil tussen partijen, tenzij de wet hierin anders voorschrijft